תקנון האתר

כללי:
א. האתר משמש כחנות אלקטרונית לצרוך רכישת מוצרים ואביזרים לעיצוב ציפורניים
ע"י ציבור הגולשים באינטרנט.
ב. התקנון כתוב בלשון נקבה אך כוונתו היא לשני המינים.
ג. הוראות תקנון זה יחולו על כל משתמשת (להלן 'קונה') בעת הרכישה או שימוש
באתר ויהוו את הבסיס המשפטי לכול דיון בין המשתמש לחברה.
המוצרים:
א. האתר מאפשר לרכוש מוצרים שונים, בדרך נוחה, ידידותית ומהירה.
ב. כל המחירים המוצגים בדפי המכירה כוללים מע"מ במידה וחל תשלום מע"מ על העסקה
לפי כל דין, אלא אם צוין מפורשות אחרת.
ג. כל המוצרים אשר נמכרים באתר הינם מוצרים חדשים(סוג א') אשר נשלחים באריזתם
המקורית של היצרן.
אופן הרכישה:
א. בכדי לבצע הזמנה של מוצר באתר, הנך נדרשת לבחור תחילה את המוצר מהמיקום
הרלוונטי באתר. לאחר מכן עלייך להזין את הפרטים הרלוונטיים בדף ההזמנה, כגון:
שם, תעודת זהות, כתובת מלאה, כתובת מייל תקינה ומספר טלפון/פלאפון.
ב. כדי לבצע את ההזמנה באתר בקלילות וללא תקלות, עלייך להקפיד על מסירת הפרטים
הנכונים אחרת לא יהיה ניתן להבטיח את משלוח ההזמנה במועד.
ג. הפרטים האישים שימסרו בעת הרכישה, ישמרו במאגר המידע של Salon Daria ולא
יעברו לאף גורם נוסף מלבדה, למען הסר ספק, על פי חוק אינך מחויבת למסור את
פרטיך האישיים לאתר, אך ללא פרטיך, לא נוכל לטפל בהזמנתך כראוי.
אופן התשלום:
א. התשלום בגין המוצרים יתבצע אך ורק באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה
ע"י אחת מחברות האשראי אשר פועלות כדין בישראל. הנך נדרשת להזין את מספר
כרטיסך ופרטיו במקום המיועד לכך.
ב. עם סיום הזנת פרטי כרטיס האשראי, כאמור לעיל, יועברו הנתונים לחברת כרטיס
האשראי, לצורך קבלת אישורה לביצוע החיוב בגין רכישת המוצר/ים. עם קבלת האישור
האמור מחברת האשראי, יישלחו אלייך המוצר/ים שהוזמנו. היה ולא יתקבל אישור
מחברת האשראי לביצוע החיוב, תימסר לך הודעה על כך ואת תתבקשי להסדיר תוך 10
ימים את התשלום המלא בגין רכישת המוצר/ים. היה והתשלום לא יוסדר כאמור בתוך
הזמן הנקוב, דריה תהיה רשאית לבטל את הזמנתך ע"פ שיקול דעתה הבלעדי.
ג. החיוב בגין הזמנת המוצרים יתבצע ע"י כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת, בהתאם
למחיר הנקוב ובמספר התשלומים שנקבת בהזמנתך, בתוספת הוצאות המשלוח ודמי
הטיפול, והכול כפי שמפורט בעמוד המכירה של המוצר.
ד. לנוחיותך, בעת מילוי טופס ההזמנה ניתן גם שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי
באתר, אלא לבקש שנציגנו יפנה אליך טלפונית, לשם ביצוע חיוב הכרטיס דרך הטלפון.
ה. כמו כן, ישנה אפשרות תשלום במזומן בגין המוצר הנרכש וזאת במקרה של איסוף
המוצר ע"י הקונה במקום, לאחר ביצוע הפעולה.

כשרות לשימוש באתר:
כל משתמשת רשאית להשתתף בהליך ההקניה על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי הם
הפרטים המפורטים להלן:
א. המשתמשת הינה כשירה לבצע פעולות משפטיות מחיבות. במידה והינה קטינה (מתחת
לגיל 18) או שאינה זכאית לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את
שימושה של המשתמשת באתר כאילו קיבלה את אישורו של המפורש של האפוטרופוס בלבד.
ב. המשתמשת הינה בעלת תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין
בישראל.
ג. המשתמשת היא בעלת תא דואר אלקטרוני ובעלת כתובת פיזית בישראל.
אספקת המוצר:
א SAalon Daria .ו/או גורמים מטעמה ידאגו לאספקת המוצר הנרכש אך ורק לכתובת
בישראל כפי שפורט ע"י המשתמשת והכול עד 14 ימי עסקים, אל אם כן צוין אחרת בדף
המכירה. המשלוחים יעשו בכפוף לאזורי החלוקה של דואר ישראל או כול חברת משלוחים
אחרת אשר תבחר ע"י Salon Daria.
ב. Salon Daria ו/או גורם מטעמה יפעלו על מנת לספק את המוצרים ע"פ תנאי האספקה
הנקובים באתר.
ג. Salon Daria ו/או גורם מטעמה מתחייבים לספק את המוצר אשר קיים במלאי החברה
וזאת רק לאחר ביצוע התשלום במלואו.
ד. Salon Daria ו/או גורם מטעמה לא יהיו אחראים לכול איחור או עיקוב באספקה
ו/או לאי אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטה של החברה
וזאת לרבות במקרה של שביתות, השבתות וכיו"ב .
ה. אספקת המוצרים הנרכשים באתר תעשה ע"י Salon Daria ו/או גורם מטעמה, אולם,
ישנה אפשרות של איסוף עצמי. התשלום עבור המשלוח או ההובלה יתבצע באמצעות כרטיס
האשראי ויצטרף לתשלום עבור המוצר אלא אם נקבע אחרת.
ו. במקרה של איסוף עצמי והובלת המוצר ע"י הקונה או מי מטעמו, לא יהיה Salon
Daria אחראי לכול נזק, חיצוני או פנימי, שיגרם למוצר או לאריזתו ולקונה או
למי מטעמו לא תהיה הזכות לחזור בנושא זה ל Salon Daria או לגורם מטעמה.
ז. זמני אספקת המוצרים אשר מצויים בדף המכירה באתר כוללים רק את חישובים של
ימי העסקים. בכול מקרה של בקשה לביטול עסקה לאחר שהמוצר נשלח זה חייב, כפוף
תקנון לביטול העסקה לכך שהקונה תחזיר את המוצר באריזתו המקורית, כשהוא שלם
וסגור, ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכול מין וסוג שהוא, על חשבונה
או מי מטעמה בלבד, ולא על חשבון Salon Daria, . בנוסף יובהר כי במקרה בו הוצא
המוצר מאריזתו המקורית או הותקן בכול מקום שהוא ונעשה בוא שימוש כלשהו Salon
Daria אינו מתחייב לקבלו חזרה ואינה מתחייב לבטל את העסקה.
ח. בכל מקרה של איחור באספקת המוצר כתוצאה מכל גורם שהוא ואשר אינו תלוי ואינו
קשור בכל צורה שהיא לחברה ו/או לאת כגון: שביתות שבתון ו/או טעויות בכתובת
כתוצאה מדווח נתונים שגוי, מוסכם בין הצדדים(להלן הספק: Salon Daria
לקונה: הלקוח) כי Salon Daria לא יהיה אחראי במקרים המפורטים דלעיל לכל נזק
שיגרם ללקוח כתוצאה מאיחור כאמור באספקה.
אחריות:
א. מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה שלSalon Daria להבטיח
חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביו או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות
בלתי חוקיות, אך Salon Daria מתחייב לעשות כמיטב יכולתו באמצעים העומדים
לרשותו בכדי לשמור על חיסיון הפרטים שנמסרו במעמד הרכישה, אם בכל זאת יעלה
בגורם כלשהו לחדור למידע אשר מאובטח והשמור בידיו ו/או להשתמש בו לרעה למרות
אמצעי האבטחה שהינה החברה נוקטת, לא תוכל להעלות ו/או לפנות בכול טענה, תביעה
או דרישה כחפי Salon Daria.
ב. Daria אינו שומר את פרטי כרטיס האשראי במאגריו.
ג. Salon Daria ו/או מי מטעמו אינם מיצרים את המוצרים ואינם נושאים בכל אחריות
לטיב המוצרים, לשמות היצרנים ו/או לכל מצג שנעשה באתר בכל הנוגע לפרטים
האמורים. המוצרים באתר מוצגים בתום לב, ובאחריות היצרנים, יובהר כי האחריות
המלאה והבלעדית בכל הנוגע למוצרים חלה על היצרנים ואין בהצגתם משום המלצה ו/או
הבעת דעה מצד Salon Daria לגבי אופיים של המוצרים.
ד. יודגש כי לעיתים יתכנו הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המפורסמים באתר
לבין הגוונים המדויקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל. אם רכשת מוצרים פגומים,
זכותך להחליפם או להחזרים ולקבל את כספך, כמפורט בתקנון.
ביטול עסקה:
א. הקונה רשאית לבטל את העסקה אך ורק בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א
1981( להלן: " חוק הגנת הצרכן") וכל יתר התקנות הקשורות, בכפוף לחוק החוזים
(תרופות בשל הפרת או התרת חוזה) התשל"א 1970 וכן, בכפוף לכך שהמוצר יחזור
לחברה באופן בו הוא נרכש באריזתו המקורית.
ב. ניתן לבטל את הרכישה באתר בטלפון בלבד שיינתן בסוף התקנון (שירות לקוחות).
ג. במקרה של ביטול העסקה ע"י הקונה שלא עקב פגם במוצר או בעסקה, תהיה רשאי Salon
Daria לגבות ממך דמי ביטול, בהתאם לקבוע בחוק להגנת הצרכן בשיעור של עד 10%
מסך המוצר הנרכש או בסך של 100 ₪ עפ"י הנמוך מבניהם וזאת בתוך 14 ימים מיום
קבלת הביטול.
ד. עם קבלת הודעת ביטול העסקה בחברה, תבטל החברה את העסקה למעט דמי ביטול
המפורטים דלעיל.
ה. במקרה של ביטול העסקה ע"י הקונה עקב פגם במוצר או פגם בעסקה, תחזיר Salon
Daria למבצע הפעולה בהתאם לדרישתה של הקונה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה
על הביטול, את הסכום ששולם מבלי יגבו דמי ביטול מהקונה כל זאת בתנאי שהמוצר
חזר בשלמותו ובאריזתו המקורית לרשות Salon Daria שלם ו/או ללא פגיעה ו/או
קלקול מכול מין וסוג שהו למשרדיה למעט הפגם האמור.
ו. מובהר כי, קודם להחזרת הסכום לקונה יאפשר הקונה ל Salon Daria ו/או מי
מטעמו, ראשית כל, ועל אף האמור בכל מקום אחר בין בהסכם זה או על פי דין,
להחליף את המוצר במוצר תקין תוך 14 ימי עסקים ממועד קבלת ההודעה על המוצר
הפגום. בחרה מבצעת הפעולה להחזיר מוצר פגום תחת קבלת מוצר תקין תחתיו יחשב
הביטול כביטול שלא כעקב פגם כאמור דלעיל.
ז. קיבלה הקונה את המוצר נשוא העסקה, תדאג להחזרת המוצר למשרדי החברה על
חשבונה ובאחריותה, עוד יובהר כי במקרה של ביטול כאמור, תחויב הקונה בדמי
המשלוח אף כי טרם קיבלה את המוצר.
ח. למען הסר ספק, לא יוחזרו מוצרים לאחר שהוצאו מאריזתם ו/או בוצעה בהם התקנה
ו/או הרכבה ו/או שימוש כלשהו ו/או נפגעה אריזתם.
ט. אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותו של Salon Daria לתבוע נזקיו, בשל כך
שערך המוצר פחת כתוצאה מרעה משמעותית במצבו כתוצאה משיהוי שנגרם בהחזרתו לחברה.
י. Salon Daria ו/או מי מטעמו רשאים עפ"י שיקולם הבלעדי לא לאשר עסקה ו/או
לבטל מכירה וזאת אף ללא מתן הסברים.
מדיניות החזרת משלוח:
א. כל הסעיפים החלים בתקנון זה חלים גם על מדיניות החזרת המוצרים במשלוחים של
החברה, ובנוסף חלים גם על הסעיפים הבאים – המוצר יוחזר חדש באריזתו המקורית,
דמי משלוח השליחה חוזרת יחולו על השולח.
ב. אחריות ו/או ביטוח על המשלוח, לרבות בגין אובדן או גנבת המשלוח, חלה על
חברת המשלוחים.
תנאים נוספים:
א. Salon Daria ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכול נזק ישיר, עקיף
ו/או אחר שנגרם ו/או ייגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה
באמצעות האתר לרבות ברכישה במסגרת הליך המכירה שלא על פי תקנון זה. תהא עילת
התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז
החברה שומרת את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה לרוכשת ו/או למשתמשת
ו/או למי מטעמה.
ב. הקונה תהיה אחראית באופן בלעדי לתחזוקת ו/או לשירות שיינתן למוצר הנרכש על
ידה באמצעות האתר, אלא אם כן צוין אחרת.
ג. תמונות ו/או כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה
מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית
של Salon Daria ו/או מי מטעמו. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש
בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם כן נתנה לכך הסכמה מפורשת מחברה
בכתב או מראש.
ד. אין בהצגת מוצרים באתר זה משום הבעת דעה לגביהם, אופיים או טיבם.
ה. רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה
לנכונותם.
ו. Salon Daria שומר לעצמו את הזכות להוסיף ו/או להשמיט מוצרים ו/או שירותים
המפורסמים באתר לרבות מחירם, לפי שיקול דעתם הבלעתי.
ז. Salon Daria שומר לעצמו את הזכות לפנות אלייך בדואר אלקטרוני, אלא אם ציינת
שאינך מעוניין בכך.
שירות לקוחות:
לפרטים נוספים לגבי האתר ופעילותו, ניתן לפנות בטלפון 0547833592
אנו נשמח לעמוד לשירות הפונים בכול שאלה הנוגעת להליך הרכישה או כל נושא אחר.
סמכות שיפוט:
הדין החל על התקנון הנ"ל, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית
והבלעדית לכל עניים ומחלוקת, תהיה לבתי המשפט של מחוז מרכז, מקום מושבה של
החברה.
התקנון ניתן לשינוי בכל עת ע"י Salon Daria ולפי שיקול דעת הבלעדי.
תודה שבחרתם לרכוש אצלנו.